Dataskyddsbeskrivning

Fastighetsförbundets medlemsregister

Detta en kombinerad registerbeskrivning och informeringshandling enligt 10 och 24 § i personuppgiftslagen (523/1999) och artikel 12, 13 och 14 i EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016) till Fastighetsförbundets och dess medlemsföreningars medlemmar och potentiella medlemmar, personer som verkar som kontaktpersoner för dessa och till personer som ingår i intressegrupper i Fastighetsförbundets gemenskap. 

1. Personuppgiftsansvarig

Kontaktuppgifter

Finlands Fastighetsförbund rf (0307769-5) och dess medlemsföreningar 
Annegatan 24, 3 vån.
00100 Helsingfors 

Kontaktperson

Timo Erikäinen
systemexpert
(09) 1667 6211
timo.erikainen@fastighetsforbundet.fi

2. Registrerade

 • medlemmar och medlemmarnas kontaktpersoner
 • potentiella medlemmar och deras kontaktpersoner
 • personer i intressegrupper
 • webbplatsens användare

3. Ändamål och grunder för behandling av personuppgifter

Medlemmar och deras kontaktpersoner

Behandlingens ändamål
Upprätthållande av medlemskapsrelationen och möjliggörande av den kommunikation som detta kräver. Administration av tjänsten Taloyhtiosivut.fi

Grunder för behandlingen
1) föreningslagen, 2) den personuppgiftsansvariges berättigade intresse

Potentiella medlemmar och deras kontaktpersoner

Behandlingens ändamål
Marknadsföring och kommunikation

Grund för behandlingen 
Den personuppgiftsansvariges berättigade intresse

Personer i intressentgrupper

Behandlingens ändamål
Intressebevakning och kommunikation

Grund för behandlingen 
Den personuppgiftsansvariges berättigade intresse

Webbplatsens användare

Behandlingens ändamål
Kontaktbegäranden som lämnas via webbplatsen. Användning av webbplatsens begränsade delar.

Grund för behandlingen 
Den personuppgiftsansvariges berättigade intresse

4. Uppgifter som sparas i registret 

Följande uppgifter inkl. användningsändamål kan sparas i registret:

Namn
identifiering och kontakt

Postadress
kontakt

Telefonnummer
kontakt

E-postadress
kontakt

Arbetsgivare eller företag
skötsel av medlemskapsrelationen, riktad marknadsföring

Roll eller titel
skötsel av medlemskapsrelationen, riktad marknadsföring

Språk
skötsel av medlemskapsrelationen

Födelsedatum
identifiering (endast Suomen Vuokranantajat ry)

Dieter
evenemangsarrangemang

5. Behandlingens längd

Personuppgifterna behandlas i regel så länge som det medlemskap, för vilkets skötsel vi behöver uppgifterna, gäller eller tills medlemmens kontaktperson byts ut. Vi antecknar uppgifterna i registret sådana som vi får dem av den registrerade själv eller av en annan kontaktperson hos medlemmen. Uppgifterna uppdateras i enlighet med det som den registrerade eller en annan kontaktperson hos medlemmen meddelar till den personuppgiftsansvarige. 

Personuppgifterna för kontaktpersoner till potentiella medlemmar behandlas så länge tills kontaktperson byts ut.

Personuppgifterna för personer i intressegrupper behandlas så länge personen verkar i sin uppgift där kontakten med personen i fråga är nödvändig.

Du kan själv lämna vår nyhetsbrevlista via en länk som finns med i varje nyhetsbrev vi skickar per e-post. 

6. Dina rättigheter 

Du har följande rättigheter. Begäranden som gäller dem ska lämnas på forfragan@fastighetsforbundet.fi.

Rätt att granska

Du har rätt att granska de personuppgifter vi har sparat om dig. Om du upptäcker felaktigheter eller brister i uppgifterna om dig, kan du be oss rätta och komplettera uppgifterna så att de blir korrekta. 

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter, om du upplever att vi har behandlat dina uppgifter i strid med lag eller att vi inte har rätt att behandla vissa av dina personuppgifter. 

Rätt att förbjuda direkt marknadsföring

Du har rätt att när som helst förbjuda oss att använda dina uppgifter för direkt marknadsföring. Vi säljer eller utlämnar på annat sätt aldrig dina personuppgifter till andra aktörer så att dessa skulle kunna rikta direkt marknadsföring till dig. 

Vi skaffar webbreklam bl.a. på Facebook och Google. Dessa bolag får dock aldrig dina personuppgifter och i den här typen av marknadsföring handlar det inte om direktmarknadsföring, utan den bygger på cookies. För närmare information se avsnittet Cookies. 

Rätt att radera

Om du upplever att behandlingen av dina uppgifter inte behövs i vår verksamhet, har du rätt att be oss radera dem. Vi behandlar din begäran varefter vi antingen raderar dina uppgifter eller uppger för dig en grundad anledning varför uppgifterna inte kan raderas. Om du är av annan åsikt än vi om vårt beslut har du rätt att inge ett klagomål till dataombudsmannen (anvisningar om hur klagomål lämnas). Du har även rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av de uppgifter som det råder meningsskiljaktigheter om tills ärendet är avgjort. 

Rätt att inge klagomål

Du har rätt att inge klagomål till dataombudsmannen om du upplever att vi bryter mot den gällande dataskyddslagstiftningen när vi behandlar dina personuppgifter (anvisningar om hur klagomål lämnas in). 

7. Regelmässiga uppgiftskällor 

Finlands Fastighetsförbund rf kontrollerar att adressuppgifterna är aktuella två gånger om året hos Postis marknadsföringstjänster.

8. Utlämnande av uppgifter 

Uppgifterna lämnas i princip inte ut för marknadsföringsändamål utanför Finlands Fastighetsförbund rf och dess medlemsföreningar.

Namn och postadresser lämnas ut till kundregistret hos Finlands Fastighetsförbunds helägda dotterbolag Kiinteistöalan Kustannus Oy (0108801-6). Finlands Fastighetsförbund rf prenumererar som medlemsförmån på Suomen Kiinteistölehti, som ovan nämnda bolag ger ut, till en eller flera kontaktpersoner hos medlemmarna.

Uppgifterna kan selektivt lämnas ut för riktade marknadsföringskampanjer av tredje part på uppdrag av den personuppgiftsansvarige. Ägandet av uppgifterna övergår inte från den personuppgiftsansvarige till tredje part och tredje part har inte rätt att använda uppgifterna i större omfattning än uppdraget avser. 

Vi har säkerställt att alla våra serviceleverantörer iakttar dataskyddslagstiftningen. Vi anlitar regelmässigt följande serviceleverantörer: 

 • eMaileri (nyhetsbrev)
 • Hepoteq (medlemsregistret och webbplatsens publikationssystem)
 • Lyyti (evenemangshantering)
 • Microsoft (e-post)
 • Questback (enkäter)
 • SendGrid (e-post)
 • STT Info (distribution av meddelanden)

9. Principer för skydd av registret 

Det är viktigt för oss att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt. Vi använder oss av följande skyddsåtgärder för att säkerställa säkerheten för dina uppgifter. 

 • Åtkomst till systemet förutsätter inmatning av användarnamn och lösenord. Systemet är även skyddat med brandväggar och andra tekniska medel. 
 • Endast vissa, på förhand angivna anställda hos den personuppgiftsansvarige har åtkomst till och får behandla de uppgifter i registret som finns sparade i systemet. 
 • Användningen av registret är skyddad med användarspecifika användarnamn, lösenord och användarrättigheter. 
 • Registret finns på en virtuell server till vilken åtkomsten av obehöriga är förhindrad.
 • Registret säkerhetskopieras regelbundet. 

10. Översändning av uppgifter utanför EU 

Då det är möjligt har vi valt att dina uppgifter förvaras på säkra servercentraler i Europa.

Vissa av de nämna serviceleverantörerna kan eventuellt säkerhetskopiera uppgifter utanför EU/EES, dvs. i Förenta staterna. Uppgifterna säkerhetskopieras för att dina uppgifter ska vara skyddade om de huvudsakliga servrarna slutar fungera. 

11. Cookies 

Denna webbplats använder cookies. Webbplatsen skickar en cookie till webbläsaren – en liten textfil som sparas på datorns hårddisk. Både temporära sessionscookies, som stängs av när du stänger webbläsaren, och permanenta cookies, som sparas på datorns hårddisk, används. Med hjälp av cookies kan vi identifiera din webbläsare och använda den information vi får på detta sätt för att till exempel räkna de webbläsare som besöker vår webbplats samt analysera användningen av webbplatsen, som till exempel statistisk uppföljning. De ger oss även en möjlighet att granska och följa vad som intresserar våra användare och den vägen utveckla vår webbplats. All information som samlas in är anonym, och åtgärder som utförs på nätet kan inte med hjälp av den hänföras till en viss person. 

De flesta webbläsare godkänner automatiskt cookies, men om du vill kan du ändra inställningarna på din webbläsare och när som helst blockera cookies. Du kan undvika cookies genom att ändra inställningarna i ditt webbläsarprogram och förbjuda användningen av dem.

Sök