Färre husbolag höjde skötselvederlaget 2024 än året innan

Färre husbolag höjde skötselvederlaget 2024 än året innan

Publicerad: 20.06.2024

Skötselvederlagen i de finländska bostadsaktiebolagen stiger i år i måttligare takt än i fjol, men höjningen är ändå avsevärd. Det genomsnittliga vederlaget i flervåningshus i de tio största städerna har stigit drygt fyra procent i år, mot att motsvarande siffra i fjol var drygt åtta procent.

Det här är en följd av att ökningen av fastighetskostnaderna i städerna till stor del har mattats av. Uppgifterna framgår av Fastighetsförbundets enkät till medlemshusbolagen i maj 2024. På enkäten svarade nästan 4 800 respondenter. Resultaten ger en noggrannare bild av husbolagens ekonomiska läge och ändringar i vederlagen än hittills.

Skötselvederlaget i flervåningshus steg med i snitt fyra och i radhus med fem procent 2024

Av enkätsvaren framgår att merparten av husbolagens kostnader i år har utvecklats måttligare än under åren 2022–2023.

Bland de stora städerna har höjningen av skötselvederlaget varit klart snabbast i Kuopio där den andra året i rad är cirka sju procent. Den långsammaste ökningen bland de största städerna hittas i Jyväskylä och Björneborg där vederlaget i flervåningshus har ökat med i snitt cirka tre procent.

I radhus har skötselvederlaget stigit med i snitt nästan fem procent i år. Siffran är något måttligare än i fjol.

”För husbolagen är det bra att den mycket snabba ökningen av vederlaget har avtagit. Vederlaget stiger dock fortfarande i en klart snabbare takt än konsumentprisen. Dessutom uppnår ökningen av de disponibla inkomsterna nätt och jämnt siffrorna för skötselvederlaget i år. Det tar ett tag för att smälta kostnadstoppen för hela 2020-talet. Skuldsatta hushåll och husbolag har dessutom högre låneräntor än tidigare som tynger ekonomin”, beskriver Fastighetsförbundets chefsekonomist Jukka Kero enkätens resultat.

80 procent av husbolagen bedömer att deras ekonomiska situation är stabil

Den måttligare kostnadsutvecklingen ses på många sätt i husbolagens ekonomiska läge. Fyra av fem respondenter uppgav att den ekonomiska situationen i deras husbolag var stabil vid svarstidpunkten i maj 2024. Anden ökade jämfört med drygt ett år tillbaka. Det här var en allmän utvecklingstrend i stad efter stad, dock varierande enligt hur mycket kostnaderna i bolaget har stigit i år och förra året.

Bland de största städerna var den ekonomiska situationen för flervåningshus i Esbo och Jyväskylä enligt respondenterna den mest stabila på våren. För Helsingfors och Kouvolas del var bedömningarna till denna del de allra försiktigaste.

Husbolagens likviditet har ökat något

Enligt respondenterna hade deras husbolag grovt uppskattat ett belopp motsvarande skötselvederlaget för 3,5 månader på kontot i slutet av 2023. Siffran var något större än i enkäten våren 2023. Det förekommer också i år skillnader mellan städerna. Allmänt taget förefaller husbolagens likviditet vara något mindre i huvudstadsregionen än i det övriga landet. Enligt enkäten har flervåningshus i Helsingfors de minsta kontosaldona i jämförelsen mellan de tio största städerna. I 15 procent av respondenternas bolag finns det en buffert på under en månad på kontot. För bolagen i Tammerfors ligger siffrorna nästan på Helsingfors nivå. Radhus har i snitt något mer likvida medel i användning.

De obetalda vederlagen har ökat något

Granskade på en allmän nivå hade de obetalda vederlagen egentligen inte ökat i de bolag som svarade på enkäten. 72 procent av respondenterna uppgav att de obetalda vederlagen har legat på samma nivå den senaste tiden. Samma andel respondenter rapporterade även i år om såväl ökning som minskning av obetalda vederlag i bolaget.

När respondenterna ombads uppskatta de obetalda vederlagen i euro, ser man att det genomsnittliga beloppet för obetalda vederlag i flervåningshus har stigit till nästan 1 300 euro per bolag, mot att uppskattningen våren 2023 beräknad på samma sätt var knappt 1 100 euro.

74 procent av bolagen har inte tagit ut extra skötselvederlag före den ordinarie bolagsstämman 2024

Hela 83 procent av husbolagen hade vid den föregående ordinarie bolagsstämman beslutat att ge styrelsen fullmakt att ta ut extra vederlag. Andelen har stigit klart jämfört med året innan. I huvudstadsregionen var andelen 93 procent, medan andelen i västra Finland var 73 procent. Det vanligaste var att det gavs fullmakt att debitera två extra vederlag, där andelen steg till 68 procent. I huvudstadsregionen var andelen med två extra vederlag klart större än de övriga.

I 74 procent av respondenternas husbolag hade det inte tagits ut ett enda extra vederlag efter den ordinarie bolagsstämman i fjol. 15 procent av bolagen hade tagit ut ett extra vederlag, och nio procent av bolagen två extra vederlag.

Husbolagens ekonomiska buffertar har varit mindre utsatta än året innan

Enligt enkäten har husbolagens löpande ekonomi hållit sig inom budgetarna bättre än för ett år sedan. Nu hade 24 procent av respondenternas bolag tagit ut ett extra skötselvederlag, mot 29 procent året innan. Dessutom hade endast sex procent ordnat en extra bolagsstämma på grund av skötselvederlagen efter den förra ordinarie bolagsstämman.

”Husbolagens ekonomi har varit utsatt under det nuvarande decenniets första år. Enligt vår enkät om skötselvederlag kan man dock bedöma att en mycket stor del av husbolagen är i gott skick sett till den löpande ekonomin. Förhoppningsvis har man lärt sig av ekonomins svängningar, och beredskapen inför framtiden har förbättrats. En del av husbolagen håller enligt enkäten en mycket liten kassa. Det kan leda till akuta utmaningar i betalningarna, i synnerhet när det uppstår överraskande utgifter”, konstaterar Fastighetsförbundets ekonomi- och skatteexpert Juho Järvinen om enkätens resultat.

Hoitovastikekysely 2024, keskeiset tulokset

Närmare information till medierna:


Chefsekonomist Jukka Kero, jukka.kero@kiinteistoliitto.fi, 09-1667 6226
Ekonomi- och skatteexpert Juho Järvinen, juho.jarvinen@kiinteistoliitto.fi, 09-1667 6227

Fastighetsförbundets enkät om husbolagens skötselvederlag 2024

Fastighetsförbundet genomförde en enkät till medlemshusbolagen om frågor i anslutning till husbolagens ekonomi och vederlag 7–20.5.2024. Respondenterna var totalt 4 782 och Fastighetsförbunder uttrycker ett varmt tack till alla.

Av respondenterna var 3 088 styrelseordförande, 1 392 andra styrelsemedlemmar och 184 disponenter. Enkäten genomfördes som en webbenkät med inbjudan via e-post.

Sök