Mission, vision och värden

Mission

Fastighetsförbundet är en riksomfattande påverkare och expert med syftet att

  • utgöra förbindelselänk mellan medlemmarna och bevaka deras allmänna och gemensamma intressen
  • främja branschens gemensamma strävanden och målsättningar genom samhällelig påverkan och gemensam intressebevakning samt höja fastighetsbranschens anseende och utveckla dess allmänna konkurrenskraft
  • främja underhållet och förvaltningen av fastighetsegendomen i Finland
  • även i övrigt se till förutsättningarna för fastighetsägande i vårt land.

Vision

Fastighetsförbundets vision är att bostäderna, fastigheterna och den byggda miljön ska tjäna föränderliga behov.

Värden

Fastighetsförbundets verksamhet styrs av följande värden:

Medlemsfokuseringen påminner oss om att vi finns till för vår medlemskår.

Ständig utveckling säkerställer att våra tjänster håller hög kvalitet. Vår verksamhet grundar sig på en ständig utveckling av stark expertis inom fastighetsbranschen.

Partnerskap visar att vi är beredda till samarbete för att främja våra målsättningar.

Kreativitet och nyfikenhet beskriver vårt förhållningssätt till nya tankar och vår vilja att ständigt utveckla vår verksamhet.

Sök